Kapcsolat

A RASTERA GROUP KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

WEBOLDALON AJÁNLATOT ÉS TÁJÉKOZTATÁST KÉRŐKNEK

A jelen tájékoztató elfogadásával Ön megerősíti azon szándékát, hogy a Rastera Group Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Utász utca 15., Cg. 01 09 332487; képviseli: Mészáros Tibor ügyvezető) a rastera.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történő ajánlat – vagy információkérés során az Ön által megadott személyes adatokat ajánlatadás, szerződéskötés esetén pedig a szerződés teljesítése és számlaadás céljából kezelje. Tájékoztatom, hogy a Weboldal kizárólag ajánlat- és információkérési célú kapcsolatfelvételre ad lehetőséget, és ez nem minősül elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak (webshop-nak) mivel egyedi ajánlatot kizárólag elektronikus levelezés útján adunk, és ezt követően is a megrendelés leadása nem a Weboldalon, hanem egyéni elektronikus levelezés útján lehetséges.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Az adatkezelő: a Rastera Group Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Utász utca 15., Cg. 01 09 332487; képviseli: Mészáros Tibor ügyvezető).

Adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe a Weboldal működtetésével összefüggő egyes adatkezelési műveletek elvégzése tekintetében. Adatfeldolgozóként járnak el a következő szervezetek:

  • Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás:
    Pázmándi József EV
  • Webtárhely-szolgáltató és email-tárhely szolgáltatója:
    Tag21 Kft.

Az adatkezelés jogalapja: Ajánlatkérés esetén az adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (ajánlat- vagy információadás), illetve – szerződéskötés esetén – az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján. Amikor az adatkezelő számlaadási kötelezettségének tesz eleget, akkor adatkezelése – a számlázás céljából kezelt adatok tekintetében – jogszabályi kötelezettség teljesítésén, vagyis a GDPR 6. cikk (1) c) pontján alapul.

Az adatkezelés célja: Ajánlat- és információadás, illetve az érintettel való kapcsolattartás és a megrendelés teljesítése. A számlázáshoz szükséges adatokkal az adatkezelés célja a számviteli jogszabályoknak megfelelő adattartalmú számla kiállítása.

A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail-címe, telefonszáma, lakcíme / szállítási címe, továbbá bármely olyan egyéb személyes adat, amit az érintett az üzenetében önkéntesen megad.

Az adatkezelés időtartama: Ajánlatadás esetén, amennyiben az ajánlat közlésétől számított 3 hónapon belül nem kerül sor az ajánlat elfogadására, úgy az adatkezelő a felvett adatokat törli, Az adatkezelő megrendelés esetén az adatokat az őt terhelő szavatossági, jótállási jogok fennálltáig kezeli. A számlázáshoz használt adatokat az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg azt részére a vonatkozó számviteli jogszabályok kötelező teszik (6 évig).

Adatbiztonság: Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

Adattovábbítás: Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett jogai: Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló igényét e-mailben az hello@rastera.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.